AVISO LEGAL

Datos do propietario do sitio web:

ASOCIACIÓN ÉRGUETE 

AV/ MARTINEZ GARRIDO, 21 INT.

36205 VIGO (PONTEVEDRA)

Tlf.: 986 25 25 80           

C.I.F.: G36861078

O acceso á páxina web e á información relacionada con calquera dos produtos e servizos nela contidos implica a aceptación das condicións establecidas neste Aviso Legal. Por este motivo, recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se desexa acceder e facer uso da información e dos servizos que se ofrecen desde el.

É posible que nalgún momento algunhas das páxinas do sitio web teñan cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario ou cliente e que permiten que os nosos sistemas recorden o idioma e o portal escollidos, así como outras características. preferencias de navegación na súa primeira sesión. Estas “cookies” non son invasivas nin daniñas, nin conteñen datos persoais, xa que a súa única función é personalizar a súa navegación na forma anteriormente expresada.

 1. Estado de usuario e usos permitidos e prohibidos:  

O acceso e/ou uso do sitio web reflectido como sitio web (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe ao usuario a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, íntegra e sen reserva algunha, as presentes xerais. condicións, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen vulnerar a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria do sitio web ou de calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

 1. Propiedade intelectual e industrial:

En canto aos contidos (información, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), queda prohibido:

A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo que se conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios ou estea legalmente permitido.

Calquera violación dos dereitos do propietario do sitio web ou dos seus lexítimos propietarios sobre os mesmos.

O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.

Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos postos a disposición dos usuarios así como dos utilizados normalmente na rede, sempre que non causen ningún dano ao sitio web.

O propietario do sitio web non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar:

 1. A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 2. A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer as necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios..
 3. A existencia de virus, programas maliciosos ou daniños nos contidos.
 4. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 5. O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 6. A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 7. O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

Aos efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que algún usuario ou terceiro considere que se produciu unha vulneración dos seus lexítimos dereitos pola introdución de determinados contidos na Web, deberá comunicar a devandita circunstancia a ASOCIACIÓN ÉRGUETE , indicando:

 1. Datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos. Se a reclamación é presentada por un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
 2. Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na Web.
 3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 4. Declaración expresa na que o interesado se fai responsable da veracidade dos datos facilitados na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos facilitados por terceiros é da súa exclusiva responsabilidade.

O establecemento de calquera “hipervínculo” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio web estará suxeito ás seguintes condicións:

 1. Non está permitida a reprodución total ou parcial de ningún dos servizos ou contidos do website.
 2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo do establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao sitio web.
 3. En ningún caso, o titular do sitio web será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o “hiperenlace”, nin das informacións e manifestacións que nel se inclúan.
 
 1. Duración e modificacions:

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é indefinida.

Sen prexuízo do anterior, o propietario do sitio web resérvase o dereito a interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

A estrutura e deseño do sitio web poderán ser modificados unilateralmente e sen previo aviso, sempre que se considere oportuno, así como os servizos, contidos e condicións de acceso e/ou uso do sitio web poderán ser modificados ou eliminados.

 1. Legislación aplicable e xurisdición:

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

O titular do sitio web e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlle, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para as dúbidas que puidesen xurdir ou actuacións derivadas da prestación do servizo web. e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, o titular do sitio web e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlle, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Vigo.