POLITICA DE PRIVACIDAD

En cumprimento do REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que a Directiva 95/95/ 46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos) queda derrogado, informámoslle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, por calquera dos nosos medios de recollida de información, serán incorporados ao tratamento automatizado de datos persoais.

 1. Responsable do tratamento

ASOCIACIÓN ÉRGUETE 

AV/ MARTINEZ GARRIDO, 21 INT.

36205 VIGO (PONTEVEDRA)

Tlf.: 986 25 25 80

C.I.F.: G36861078

 1. Finalidade do tratamento

ASOCIACIÓN ÉRGUETE trata a información que lle facilite coa finalidade de xestionar a relación contractual que a une, xestionar o envío da información solicitada, a información sobre actividades e servizos de interese aos que preste o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidese ser realizada por entidades colaboradoras co Responsable e co propio Responsable.

Esta autorización faise efectiva con carácter retroactivo a calquera tratamento de datos xa realizado polo Responsable, sempre que a finalidade fose a indicada anteriormente. Tamén se fai efectivo para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos recentes ou novos contratados.

 1. Duración do tratamento

Os seus datos conservaranse durante o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se poidan derivar deste e calquera outro requisito legal.

 1. Lexitimación para o tratamento

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación contractual potencial e/ou asinada, o interese lexítimo, a autorización legal e/ou o consentimento do interesado. Os datos que solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitalos, pero a súa non comunicación pode afectar á finalidade do servizo ou á imposibilidade de prestalo.

 1. Destinatarios do tratamento

ASOCIACIÓN ERGUETE Para levar a cabo a citada xestión pode ser necesario ceder os datos a responsables do tratamento e administracións públicas.

 1. Exercicio dos dereitos

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados ​​son:

 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Dereito de rectificación ou supresión
 • Dereito de oposición
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
 • Dereito á portabilidade dos datos

Os titulares dos datos persoais obtidos poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais mediante o envío dunha comunicación escrita ao domicilio social de ASOCIACIÓN ÉRGUETE ou ao correo electrónico facilitado para tal efecto,………………………, (demostrando a súa identidade).

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade nacional de control, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.agpd.es.

 1. Consentimiento para o tratamento

Ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que se afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

 1. Reclamacións

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por parte da ASOCIACIÓN ÉRGUETE, poderá dirixir as súas reclamacións ao enderezo direccion@asociacionerguete.org ou á autoridade de protección de datos correspondente, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www. agpd.es.

 1. Seguridade e actualización
 1. Co fin de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que ASOCIACIÓN ÉRGUETE adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais facilitados. Todo isto para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamento ou acceso non autorizado, tal e como esixe a lei, aínda que non exista unha seguridade absoluta.

  Para que a información contida no noso tratamento estea sempre actualizada e non conteña erros, solicitamos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, coa maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos persoais.

  Confidencialidade

ASOCIACIÓN ERGUETE infórmalle de que os seus datos serán tratados co máximo coidado e confidencialidade por todo o persoal que interveña nalgunha das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos os seus datos a ningún terceiro, salvo nos casos previstos pola lei, ou salvo que o interesado nolo autorice expresamente.