PROGRAMA DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (PFIS)

O programa PFIS é un programa de intervención socioeducativa que dá cobertura tanto a menores como a persoas adultas, a través dunha intervención individualizada, orientada cara á reeducación e a reinserción social. No caso das persoas adultas, atende a aquelas que están a cumprir condenas en prisión en 2º grao penal, en 3º grao penal, en réxime de semiliberdade e/ou con medidas alternativas á privación de liberdade. No caso dos e das menores, atende a aquelas persoas con problemas de conduta, que están a cumprir algún tipo de medida xudicial, atópanse en situación de desprotección e conflito social e/ou con sancións administrativas por tenencia de cannabis

O PROGRAMA DESENVÓLVESE NA SEDE DA ASOCIACIÓN E NA PRISIÓN DE A LAMA

EQUIPO

2 Educadoras Sociais

1 Psicólogo

1 Avogados/as

PERSOAS DE CONTACTO

Coordinadora do PFIS

Lucía Pereda – pfis@asociacionerguete.org

METODOLOXÍA

Traballamos a través de intervención grupal, familiar e individual. Traballo en rede con outros recursos públicos, entidades e administración.

OBXECTIVOS

  • Modificar condutas e hábitos para conseguir a adaptación, a seguridade e o afrontamiento de metas de modo que se favoreza a incorporación e diminúanse os factores de vulnerabilidade que provocan a exclusión social ou as condutas desadaptativas.
  • Adquirir e consolidar recursos e estratexias persoais que faciliten a xestión emocional, o benestar persoal, a interacción social e a mellora das capacidades para resolver conflitos en todos os ámbitos.
  • Desenvolver un autoconcepto e un autoconocimiento axustados á realidade para detectar e ser conscientes das propias condutas impulsivas e emocións, aprender estratexias para o control das mesmas e facilitar a planificación dos seus obxectivos.
  • Construír un proxecto vital, como marco alternativo á delincuencia e ao consumo de drogas, a través do desenvolvemento de competencias sociais, persoais e cognitivas para poñer en práctica de forma integrada en diferentes contextos.
  • Lograr un funcionamento e unha comunicación familiar satisfactoria construíndo a flexibilidade e estabilidade necesaria para garantir o cambio e lograr un espazo familiar interno ben definido con regras aceptadas que proporcionen a cada membro da familia un marco de orientación afectivo e cognitivo.

ESTE PROGRAMA ESTÁ SUBVENCIONADO POR:

logo XuntaDeGalicia